•a z klientami rozmawiamy „po ludzku"...

wolne oprogramowanie

Wolne oprogramowanie (ang. free sofware) to oprogramowanie, które wolno użytkownikom uruchamiać, powielać, zmieniać i rozpowszechniać bez ograniczeń prawa autorskiego.

system erp / crm / wms

ERP to skrót od angielskiego „Enterprise Resource Planning„. W dosłownym tłumaczeniu „planowanie zasobów przedsiębiorstwa”. Zasobów ludzkich, finansowych, materialnych i informacyjnych. Efektywnie wspomagają zdobywanie danych wpierając codzienna pracę i podejmowanie decyzji oraz automatyzują procesy. CRM (z ang. Customer Relationship Management czyli narzędzia zarządzania relacjami z klientami), WMS (Warehouse Management Software czyli oprogramowanie zarządzające magazynem) czy też oprogramowanie do prowadzenia księgowości, choć mogą stanowić oddzielne programy, są de facto częścią wspomnianego ERP.

b2b / b2c

B2B od angielskiego „business to business” w dosłownym tłumaczeniu znaczy biznes do biznesu. Model B2B może funkcjonować w układzie np. dostawca-odbiorca, producent-dystrybutor, dystrybutorzy-punkty sprzedaży. B2C od angielskiego pojęcia „business to client” znaczy z kolei biznes do klienta. czyli relację występującą pomiędzy przedsiębiorstwami i klientami indywidualnymi.

klaster wysokiej dostępności

Klaster wysokiej dostępności (ang. ha cluster) to grupa serwerów korzystająca ze współdzielonych za pośrednictwem sieci SAN lub LAN zasobów dyskowych. W momencie awarii jednego komputera kolejny automatycznie przejmuje jego rolę skracając do minimum przestoje uruchomionych w takim środowisku systemów i pozwalając na na naprawienie uszkodzonej maszyny bez zatrzymywania procesów w firmie. 

*nix sysadmin

To branżowa nazwa usługi / stanowiska administratora systemów unixowych z rodziny systemów Unix, Linux i BSD.

kubernetes / kontenery

Kubernetes to oprogramowanie open source do masowego wdrażania i zarządzania tzw. kontenerami. Kontenery to wirtualne środowiska działające w sposób zbliżony do maszyn wirtualnych. Współdzieląc pomiędzy sobą ten sam system operacyjny dają mniejsze możliwości indywidualizacji środowiska w zamian za łatwiejszą i szybszą implementację i skalowanie.

saas / paas / laas

Są różne modele usług chmurowych. Od udostępniania użytkownikowi konkretnych aplikacji (SaaS), poprzez udostępnianie zasobów całego serwera (PaaS), do udostępniania kompletnej infrastruktury informatycznej (laaS). Każdy z tych modeli ma swoje wady i zalety. Największymi dostawcami rozwiązań chmurowych na świecie są Amazon Web Services, Microsoft® Azure, Oracle Cloud Infrastructure i Google Cloud Platform. W Polsce Netia Compute. Tu ważna uwaga. Wbrew panującej ostatnio modzie, ostrzegamy że nie zawsze chmura to najlepsze rozwiązanie i nie dla każdej firmy jest finansowo opłacalna.

vlan

Akronim VLAN pochodzi od ang. Virtual Local Area Network i jest to wydzielona logicznie sieć w ramach istniejącej fizycznej komputerowej sieci lokalnej zamiast budowania oddzielnej drugiej. Ma na celu odizolowanie czy to powodów bezpieczeństwa, czy wydajności współpracujących ze sobą w sieci urządzeń np. systemu monitoringu przemysłowego (CCTV), systemu przeciwpożarowego lub systemu kontroli dostępu do budynku.

wlan / wi-fi

WLAN jest bezprzewodową siecią lokalną. Potocznie od nazwy znaku towarowego używanego do sygnowania urządzeń z tą technologią kompatybilnych nazywana jest siecią Wi-Fi lub po prostu Wi-Fi. Na paśmie 2,4 GHz ze względu na szerokość kanałów użyteczne z 11 są tylko 3 kanały. 1, 6 i 11. Używanie w tym zakresie innych, tak jak i pasma szerszego niż 20 MHz to dowód niewiedzy i niekompetencji.

backup

Backup to potocznie kopia zapasowa zgromadzonych danych. W praktyce to proces automatycznego tworzenia kopii zapasowych do wykorzystania w przypadku utraty, zniszczenia (w skutek zawirusowania, zaszyfrowania , błędów użytkowników) zgromadzonych na nośnikach danych. Macierz RAID nie jest backupem.

devops / sysops / secops

Nazwa DevOps powstała z połączenia dwóch anglojęzycznych słów „development” (rozwój) i operations” (działanie). Inżynier lub grupa inżynierów DevOps odpowiedzialna jest za płynną komunikację pomiędzy wszystkimi zespołami technicznymi w firmie odpowiedzialnymi za tworzenie i wspólne dostarczanie produktu dla klienta. Celem jest stworzenie produktu z zachowaniem odpowiedniej perspektywy pozwalającej podejmować decyzje biznesowe bazując na wiarygodnych danych, nadzór nad projektem i skrócenie do minimum czasu wdrożenia i uruchomienia produktu. W przypadku mniejszych projektów w rolę tę dość często wciela się administrator systemów informatycznych, czyli SysOps. SecOps to stanowisko osoby odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo w instytucji/firmie. 

platforma serwerowa

Platforma serwerowa to komputer lub grupa komputerów umiejscowionych bezpośrednio w firmie lub w zewnętrznej serwerowni z oprogramowaniem udostępniającym ich zasoby dyskowe i obliczeniowe w sieci lokalnej,  ekstranetowej lub internetowej.

ekstranet

Intranet to niepubliczna sieć telekomunikacyjna, do której dostęp może być uzyskiwany z punktów dostępu usytuowanych w różnych lokalizacjach jednakże będących w jednej strukturze organizacyjnej firmy. Połączenia mogą być realizowane zarówno za pośrednictwem niepublicznych łączy dzierżawionych, jak publicznego internetu poprzez VPN (ang. virtual private network, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy „wirtualna sieć prywatna”).

sieci lan / san

LAN to akronim angielskiego „Local Area Network„, czyli lokalna sieć komputerowa. SAN z kolei to skrótowiec od angielskiego „Storage Area Network„, czyli dedykowana sieć pamięci masowej łącząca komputery z centralną współdzieloną przestrzenią dyskową i specjalnie tylko do tego zastosowania wyprodukowana.

rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne to usługi, sprzęt i oprogramowanie skompletowane w celu poprawy wydajności i/lub w przypadku firm rentowności działań oraz osiągania celów biznesowych przez ich użytkowników. 

proxmox / maszyny wirtualne

Proxmox jest środowiskiem do wirtualizacji. Wirtualizacja ma na celu optymalne wykorzystania dostępnych zasobów sprzętowych i zapewnienie skalowalności uruchamianych w ten sposób maszyn wirtualnych. Maszyna wirtualna to oprogramowanie udające prawdziwy komputer i pozwalające zainstalować na jednym fizycznym komputerze wiele różnych pracujących jednocześnie systemów serwerowych. Przy pomocy Proxmox można także z kilku komputerów stworzyć klaster wysokiej dostępności.

linux

Dystrybucja Linuksa to kompletny zawierający powłokę, narzędzia konfiguracyjne i zestaw kompletnych aplikacji system operacyjny zbudowany na bazie jądra Linux. Potocznie nazywany Linuksem. Najpopularniejszymi serwerowymi dystrybucjami są Debian, Ubuntu, Red-Hat, Fedora i openSUSE. My preferujemy Debian GNU Linux i jego pochodne dystrybucje, jednak profesjonalnie zaopiekujemy się każdym. Na swoich laptopach i desktopach, co chyba oczywiste, najbardziej lubimy Kali Linux. 

raid / macierz dyskowa

RAID to skrót od ang. Redundant Array of Independent Disks (Redundantna Macierz Niezależnych Dysków) to technologia pozwalająca na współdziałanie wielu dysków w celu uzyskania nieosiągalnych dla pojedynczych napędów właściwości (zwiększenie bezpieczeństwa danych, zwiększenie osiąganych prędkości zapisu i odczytu, czy możliwość wymiany uszkodzonego dysku bez potrzeby wyłączania urządzenia). Technologia ta może być zarówno wykorzystywana bezpośrednio w serwerze, jak i w zewnętrznych urządzeniach zwanych macierzami dyskowymi. Te komunikować się mogą z komputerami za pośrednictwem magistrali SAS, sieci LAN czy dedykowanej do tego sieci SAN (np. Fibre Channel).

ids / ips

IDS (z ang. Intrusion Detection System), to sprzętowe lub programowe rozwiązania służące do wykrywania prób ataków na infrastrukturę sieciową. Niestety te systemy wspomagają jedynie pracę administratora bezpieczeństwa (SecOps). Z pomocą przychodzą oczywiście systemy IPS (z ang Intrusion Prevention System) czyli rozwiązania chroniące przed włamaniem. W praktyce jednak tylko od kilku do kilkunastu procent udanych penetracji infrastruktury informatycznej jest wykrywanych, dlatego tak ważne jest uszczelnienie i monitorowanie infrastruktury przez profesjonalistę. To nieustający wyścig zbrojeń.